قال رسول الله ص:  ولکِن یُنجی مِن القَدَرِ الدُّعاءُ
تنها دعاست که تو را از تقدیر نجات میدهد ...

در همه زندگی واقعیت را در نظر بگیر الا هنگام دعا
بخواه آرزوی محال ات را از خدای متعال!

پ ن: تو اولین، آخرین و  زیباترین دعای مستجاب نشده منی!