مثل این آسمان که غم هایش انگار تمام نمیشود
من هم اگر تمام سال را گریه کنم آرام نمیشوم!

پ ن: بهار من تویی، عید اما مبارک کسی باشد که یار دارد
درد دارد وقتی حتی تو از محال بودن آرزوهایم میگویی ...
اشک