هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره187)
عشق برای شما در حکم لباس است

لباسی که هم زیبایت میکند و هم عیب هایت را میپوشاند

همیشه تو را میبینم و همیشه به تو فکر میکنم
درست مانند پسرک فقیری که هر روز از پشت ویترین،
لباسی که دوست دارد را نگاه میکند!

پ ن: آرامش مقدس من، برای آنکه سرمایه اش سر به داری است
زندگی را به کوه و سنگ خطر کردن، به زانکه بی عشق
سر را به تقدیر باختن!