معلم فارسی ام میگفت:
خواستن توانستن است

کاش یاد ندهند به دانش آموزان
بعضی از ضرب المثل های دروغ را ...

پ ن: نماز عشاء را که خواندم با چشمانی اشکبار رو به آسمون کردم
و گفتم: آینده ام را نمی آوری و هی به گذشته ام اضافه میکنی
خیلی نامردی تقدیر، فقط همین!