سالهای زیادی از عمرم بدون تو گذشت
وقتی حالم را میپرسی چگونه بگویم:
بدون تو حالم خوب است؟!

EMDR: تعجب میکنم از مردانی که لباسهایشان را انتخاب میکنند ولی کلماتشان را نه

حال آنکه در چشم هر زنی کلمات از لباس ها زیباتر است...