کنار تو یادم میرود گاهی که او خداست ...
آرزو نوشت: خانومم چای ات سرد شد، می آیی یا بیایم؟