الحب فقط لایکفی
حافظ علی قلب من تحب
لأن فیه جنة أجمل من الدنیا

فقط دوست داشتنش کافی نیست
باید مراقب قلبی هم که دوستش داری باشی
زیرا در آن بهشتی است که از همه دنیا زیباتر است

پ ن : مهم نیست که امروز چند شنبه باشد، حبک لیس لها تاریخ الانتهاء!