وطن من از چشمان تو آغاز میشود
یک قدم از من دور شوی نمازم را شکسته میخوانم
باران نوشت: آنکه عشق میخواهد از درد و رنج فراق نمیگریزد
که ماه با ستاره هایش نیز، جز در ظلمات شب دیده نمیشوند