فقط من یحبک بصدق لایتحمل غیابک
تنها آن کسی که از صمیم قلب دوستت دارد

نبودنت را تحمل نمیکند ...

پ ن: گاهی حرف هایم را برای آسمان مینویسم تا فقط یکی در زمین آن را بخواند
زیرا من آن دوری هستم کز همه کسانی که نزدیکت هستند بیشتر دوستت دارم!