ق وَالْقُرْ‌آنِ الْمَجِیدِ ﴿١﴾
قاف و سوگند به این کتاب با شکوه عظیم

که عین نشان عقل است و قاف حرف اول کتاب نبی
ولکن أنت لی بمنزلة عین و قاف و فی بینهما، شین!