إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ ﴿طارق٤﴾
هیچ دلی نیست جز آنکه برایش فرشته ای وجود داشته باشد

اینقدر فرشته نباش عزیزکم، من که نمیتوانم
هر ثانیه به تو بگویم: دوستت دارم!

پ ن: دکتر، دل سوخته که مرفین نمیخواهد، درد را غم وصل او تعیین میکند