إبحث عن الذی ینتظرک ساعات طویله لیبقی معک دقائق
دل بسپار به دلی که ساعت های طولانی سفر را به انتظار مینشیند

تا فقط چند دقیقه تو را ببیند ...

پ ن: هیچ دلی غریب تر از آن مسافری نیست که در شهر خودش تنها بیاید و تنها برگردد