تخذلنا الدنیا و تقدیرها ولکن نجینا لطف الرضا علیه السلام
ما را دنیا و تقدیرش، خار و از هم جدا کرده بود
و این لطف رضا بود که نجاتمان داد