می گویند امروز روز توست ...
آنها نمی دانند تو اگر باشی تمام روزها روز من است
اما اگر نباشی یا نباشم که باشی یادت باشد
تمام آرزویم این بود که ای کاش تو هم مرا دوست داشتی
آرزو نوشت: میشود استکان چای مرا تو برایم شیرین کنی؟