یا رادَّ ما قَدْ فاتَ، ای بازگرداننده از دست رفته ها  (دعای مشلول)
تو عشق هستی و آمدن نمیدانی؟ آخر چگونه میتوانی نباشی؟

وقتی پیغمبر دل شکسته ی شهر، سالهاست که این دعا را

جز برای تـــو نخوانده است!
آرزونوشت: یعنی میشه یک روز با هم بریم زیارت خالد نبی

تو برام چای بریزی و من از عشقت تو قلبم بگم برات ...