عشق را که نمیشود فراموش کرد

مانده ام که تو چگونه سکوت میکنی؟

براش بجنگ باهاش نجنگ