دل اگر حیّ به عشق باشد هیچ اویی برایش جز او نمی ماند
پس وقتی ماه، دیده از جمالش برنمیدارد ندیدنش گناه میشود
برای دلی که دچارش شده است.
دل نوشت: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!