دفتر عشق را میسوزانم اگر برای جز تو نوشته شود

مرا بخوان که ضمیر کلمات دلم، همه را «تو» نوشته ام !

پ ن : برای قلب قصه ای است که نوشتنش ممکن نیست فقط خدا میداند فقط خدا می تواند