بودن را همیشه به آنچه که چشم روبرویت میبیند حساب مکن
بعضی بودن ها پشت سرت می آیند...

پ ن: چه میشد اگر کل جنگ ها بر سر عشق بود؟!