چیزی در گذشته اتفاق نیفتاده است، همه اتفاق ها در لحظه حال افتاده اند
آنچه را که شما گذشته میخوانید چیزی نیست مگر رد پایی از خاطره ها که در ذهن کشیده شده است
گذشته ای که زمانی لحظه حال بوده است و شما با به یاد آوردن آن، در واقع اثر خاطره آن زمان حال را
در ذهن فعال کرده اید، پس گزاف نگفته ایم اگر بگوییم هیچ گذشته ای وجود ندارد!

آینده نیز چیزی نیست مگر همین لحظات حال خیالی، آینده فرافکنی ذهن است،
در واقع آینده ای که به آن فکر میکنید هیچ وقت فرا نمیرسد
چون وقتی آینده فرا میرسد به عنوان لحظه حال فرا میرسد
پس گذشته و آینده هیچ کدامشان واقعیتی مستقل در ذهن ندارند
و مانند ماه که تنها نور خورشید را منعکس میسازد
آنها نیز تنها انعکاس کم رنگ نور، نیرو و واقعیت لحظه جاودانه  زمان حال را منعکس میکنند
گذشته و آینده واقعیت خود را از لحظه حال قرض گرفته اند
و البته معنای این سخن تا تجربه نشود فهمیده نمیشود اما به محض آنکه معنای سخن مرا بفهمید
آگاهی شما از ذهن به هستی و از زمان به حضور منتقل میشود، آنجاست که ناگهان احساس میکنید
 همه چیز زنده هست ، یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ ( سوره جمعه)
آنگاه هست که سرچشمه گرفتن همه چیز را از هستی تجربه میکنید ، از عشق!
پس به امید امروز نه لقای فردا ...

جلسه درس 7 خرداد 97