هنوز تمام آرزوهایت را با خدای کنعان قسمت نکرده ای که

فرشته عشق صدایت میزند:

اقرأ باسم ربک المعشوق که تو هم لیلی هستی و هم مجنون

بخوان ... که تو  نبی امت ما هستی که انوارت از زمین شاید

ولی از دلِ ماه غروب نمیکند ...

 حرفهای فرشته عشق تمام نشده که نفس ات به شماره می افتد

به ناگاه به سجده می افتی بی آنکه حتی سجاده ات را پهن کرده باشی

این سرنوشت عشق و آخرین اعجاز نبوت است! إن شاء الله

النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ ‏(الرحمن 55)