به من نگو از حروفِ نام تو ساده بگذرم
که من جز نام قشنگ تو

حرف دیگری نخوانده ام !