نوشتم تا بدانی همیشه به تو فکر میکنم

در هر دقیقه هزار سال اگر چه گاهی سکوت کرده باشم

و از همه مهم تر این که دوستت دارم

پس تو نیز لایق اسم حبیب باش

که بوی پیراهن یوسف جز به مشام یعقوب ها نمی رسد

آه، چه زیباست انتظار اگر نهایت فدایی تو باشم