مثل یوسفِ در زندان هم میخواهم نباشی و هم دوست دارم معشوقم تو باشی
من دوستت دارم و به عشق خود اعتراف میکنم اگر که ماه را پرستش میکنم!