میدانم و میدانی که این قوم آنگونه عاشق نیستند تا پیراهنی از تو پاره کنند

اما نمیدانستم که تو نیز اینگونه ای، حتی نمی بینی، حتی نمی خوانی!