دل نقطه ندارد تا جاودانی عشق لیلا را هیچ حصاری نباشد
نقطه ها حصار من و شماست آنجا که من، بی نقطه ما میشود
هذا قصة الوفا ، دوستش دارم و هیچ نقطه ای نمیگذارم !