دنیا و مافیها برای اهل آن که من همه آرزویم تنها این است

 که بر مدار دل تو ، قمر بمانم