من صفحاتی از زندگی تو هستم که تقدیر آن را پاره کرده است
مرا بخوان بی آنکه نگاهم کرده باشی!

پ ن : در عشق نبودن همه بهانه است،
آنکه دوستت داردهم میخواند هم می آید