دوست دارم اسرائیل چشمانت باز هم فلسطین خیالم را اشغال کند
من آزادی از قدس خیالت را نمیخواهم نمیخواهم ...