میان ماضی و مضارع این روزهایم، تو را خدا صدا میزنم هر دم

با آن که هیچ گاه پیامبرت نبوده ام من

و مگر نه آنچه دیده ایم از ماه ، تو بوده است هر شب؟!

پس حالا که دل می بری از ما عاشقانه تر ببر ،

از آسمانی دیگر و با پیراهنی دیگر

چرا که ...

سحر اگر بیاید

دوباره عاشقم خواهی شد ،

دوباره یوسفت خواهم شد!