یأیّتها النّفس المطمنّة ارجعى إلى‌ ربّک راضیة مّرضیّة
تا وقتی تو نیستی من هم راضی به رضای خدا نیستم نیستم!

پ ن: برای من اما سالی نیکوست که بهارش با تو آغاز شود
که بدونم حتی برای یک لحظه داشتن تو چه شکلیه ...