شکسته های دلم را چو دانه های تسبیح پاره به نخ کن

وگرنه فردا باورت نمیشود روزی به قدر دانه های انار عاشقت بودم