ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ...
آنکه دنیا را خلق کرد خوب میداند
وجود تو تنها حُسن این دنیاست برای من
دوسنت دارم دانیال 12:7 نیمه شب