مرا دلتنگ تو آفریده اند

دوستت دارم

دانیال

------------

دیگه تو چرا؟ تو که خوب میدانی درد این شب های سی و چهارسالگی را

باید در کدام زخم پانزده سالگی پیدا کنم ...

تو که خوب میدانی دلم برای جوانی آن روزها نه،

دلم برای تو تنگ شده

همه این تنهایی در پی قتل من است

فقط به خاطر تو نمی میرم

----------------------

سالهاست که این دل به امید پیراهن تو یعقوب مانده است

دلتنگ همیشه / دانیال