همیشه به حرم که میرسیدم سکوت میکردم

میترسیدم بهترین ها را از ایشان برایت بخواهم

میترسیدم آن بهترین ها من نباشم!

تو هم حواست باشد جز برای خودت آرامش نخواهی

من به این غم راضی ترم

سفرت به سلامت

----------------

پای دل که وسط باشد اهل حساب نیستم

ولی از امام رضا ع حساب میبرم

کار را به کاردان سپرده اید و دل را به دلدار

غمی نیست اگر ما فی القلوب او باشد

اویی که میداند و میتواند اگر بخواهد

باز هم ممنون❤️