سلام بر دعای نامستجابم لیلا
و سلام به تقدیر وصلم اگر چه نمی‌آید
و به وفای دوست داشتنم که تا ابد نمیرود
آخر ای دردت به جانم، فرموده بودید صبور باشم درست میشود
حالیا حال مرا ببینید کز همه یعقوب ترم، وز همه صبورترم
گواه من این پیراهن سیاه است و شوره های اشکی
کز فراق شما بند نمی‌آید...
راستی به کوه رسیدید بلندتر دعا کنید
سنگها دعاها را تکرار میکنند
وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یُسَبِّحْن
ملتمس دعا دانیال