شاید
دیگر وقت آن رسیده
که یکی بیاید و عشق را دوباره ترجمه کند
یک نگاه مدرن
مثل عاشقانه های من برای تو

      * * *

سخنی با کنعانیون قدیم:

علما فرموده اند عشق کور است ، عجب راست هم فرموده اند
عشقی که کور نکند عشق نیست و عاشقی که جز او را ببیند عاشق نیست
آنها که بودند و دیدند و خواندند خوب میدانند که در همه این سالها

این کتاب را از دل به کاغذ آوردم تا لحظه های تلخ و شیرین این پیامبر بلاگرعاشق را

در معرض نگاه شما قرار دهم که شاید با ایجاد حسی مشترک،تجربه ای تازه

در نحوه چگونه دوست داشتن و حتی چگونه قهر کردن به وجود آورم 

اما این روزها که به جرم همان سیب نیم خورده، سرگشته و سرکشته نام معشوقم

باید بر من ببخشایید که رفیق نیمه راه شدم و دیگر برای چشمانتان یوسف نیستم

یوسف من اوست که به خدا شدن فکر میکند ...
 
اما کنعانیون عزیز :
باید بدانید عشق تجارت نیست، پس تا میتوانید تاجر خوبی نباشید
باشم یا نباشم از بهار تا زمستان دوستش داشته باشید ،
فراموش نکنید
تقابل عقل وعشق، تقابل حق و باطل نیست
و عاقل بی معشوق حکم عالم بی عمل را دارد ،
به امید روزی که همه ما از واژه به دل و از دفتر به مکتب برسیم