از خوبی های عشق اینه که جز معشوق
انتظار محبت از کسی نداری ...