وقتی آدم یک بار در زندگی شانس بی نهایت عشق ورزیدن را به دست بیاورد،
پس از آن همه ی زندگی اش در جستجوی همان اشتیاق و‌همان روشنایی می گذرد.
از کتابِ تابستان (نوشته های پراکنده آلبر کامو)