بالاخره یک روز می آید
او که میتوانی
تمام خویشتن ات را
در او جاری کنی