برای مردی که همیشه به تو فکر میکند

نبودنت هیچ وقت کهنه نمیشود